Privaatsuspoliitika

Keskkonnameedia OÜ (veebileht matkajareisitarbed.ee) kohustub kaitsma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, töötlemist ja säilitamist. Isikuandmete töötlemisel järgime Eestis ja Euroopa Liidus kehtivates õigusaktides sätestatut.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed on kliendiga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Keskkonnameedia OÜ kogub veebilehelt matkajareisitarbed.ee ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab matkajareisitarbed.ee kodulehelt kaupu või teenuseid.

Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse ja säilitatakse, kogub Keskkonnameedia OÜ elektrooniliselt  peamiselt kodulehe matkajareisitarbed.ee ja e-posti vahendusel. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed on täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud Keskkonnameedia OÜ-d viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Keskkonnameedia OÜ ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest kliendile endale või kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete töötlemine

Keskkonnameedia OÜ võib töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünnikuupäev
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Kauba kohaletoimetamise aadress
 • Arvelduskonto number
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed

Isikuandmete töötlemine on vajalik kliendile kaupade ja teenuste müümiseks, samuti juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Arvelduskonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks või tasaarveldamiseks.

Keskkonnameedia OÜ-l on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendame kõiki tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise ja avalikustamise. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud töötajal.

Isikuandmete säilitamine

 • Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus: isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
 • Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine: isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 6 kuud
 • Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine: Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 6 kuud
 • Töötlemise eesmärk – kliendihaldus: isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 6 kuud 
 • Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine: isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
 • Töötlemise eesmärk – turundus: isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 12 kuud

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse veebikasutusstatistika tegemiseks.  Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kliendi õigused

Klient saab isikuandmetega tutvuda ja teha parandusi pöördudes e-poe klienditoe poole aadressil info@matkajareisitarbed.ee.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Keskkonnameedia OÜ-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

Privaatsuspoliitika põhimõtted on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Keskkonnameedia OÜ-l on õigus privaatsuspoliitika põhimõtteid osaliselt või täielikult muuta. Muutmisest teavitame klientet kodulehe matkajareisitarbed.ee kaudu.

 

 

 

Foto: Pexels / Karolina Grabowska

Shopping Cart
Scroll to Top